Báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2020

Quản trị viên 23/04/2021 Thông báo
Trung tâm thông tin-ứng dụng Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2020 theo quy định

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC.

Trung tâm thông tin-ứng dụng Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2020 theo quy định, cụ thể:

1. Các báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Điều 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC và Khoản 3 - Điều 1 Thông tư 90/2018/TT-BTC gồm:

- Công khai ngân sách năm 2020 (dự toán, tình hình thực hiện dự toán, quyết toán); phụ lục chi tiết đính kèm.

- Công khai ngân sách năm 2021: Công khai dự toán từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo; Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2021. phụ lục chi tiết đính kèm.

2. Nộp thống kê tình hình thực hiện công khai theo biểu mẫu:

Xem toàn bộ:

Hồ sơ công khai tài chính

Quyết định công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

Các tin liên quan