Công khai thu chi tài chính năm 2019

Quản trị viên 26/06/2020 Thông báo
Công khai thu chi tài chính năm 2019
 
Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trung tâm Thông tin- Ứng dụng Khoa học và Công nghệ        
Chương: 417        
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm ...
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- … ngày…/…/….của…. )
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

 

 

tệp đính kèm :155.pdf ,phu-luc-cong-khai-tai-chinh-nam-2019.xlsx

Các tin liên quan