QĐ số 1328/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch thông tin, truyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025.

Quản trị viên 13/08/2020 Thông báo
QĐ số 1328/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch thông tin, truyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025.

QĐ số 1328/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch thông tin, truyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025.

Các tin liên quan