QĐ số 1329/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch Truyên truyền về phòng, chống thiên tai-Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu từ cộng động

Quản trị viên 13/08/2020 Thông báo
QĐ số 1329/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch Truyên truyền về phòng, chống thiên tai-Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu từ cộng động

QĐ số 1329/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch Truyên truyền về phòng, chống thiên tai-Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu từ cộng động

Các tin liên quan