Chế độ báo cáo thống kê ngành Khoa học & Công nghệ

Quản trị viên 09/03/2022 Không phân mục

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ)

Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):