Hệ thống văn bản - Văn bản thống kê
STT Số ký hiệu Loại văn bản CQBH NBH
1 43 /SKHCN-TTUD Văn bản thống kê Sở KH&CN 03/02/2020
2 64/TTTK Văn bản thống kê Sở KH&CN 28/01/2019
3 28/TTTK Văn bản thống kê Sở KH&CN 10/01/2018
4 35/TTTK Văn bản thống kê Sở KH&CN 10/01/2017