Cơ cấu tổ chức

Quản trị viên 22/04/2020 Không phân mục
  1. Ban Lãnh đạo Trung tâm
  2. Phòng Hành chính - Tổng hợp;
  3. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển khoa học và công nghệ;
  4. Phòng Tư vấn - Dịch vụ;
  5. Phòng Thông tin - Thống kê.
  6. Tổ chức trực thuộc: Trạm Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ.

Các tin liên quan