Chức năng nhiệm vụ

Quản trị viên 04/01/2022 Không phân mục

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định

Địa chỉ : 386 Trần Hưng Đạo- TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3814667- 0256.3522206Fax: 0256.3814.667

Email: Lienhe@biast.binhdinh.vn

CHỨC NĂNG

      Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thành lập theo quyết định số 1461/QĐ-UB ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ để chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn; thực hiện nhiệm vụ thông tin, thống kê, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

 1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
 2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
 3. Lựa chọn các tiến bộ kĩ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với sản phẩm mới;
 4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;
 5. Xây dựng các mô hình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;
 6. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; tư vấn, đào tạo; thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;
 7. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN, thông tin, số liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản thông tin KH&CN;
 8. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin KH&CN; thông tin thống kê KH&CN của tỉnh; phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
 9. Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu KH&CN, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN;
 10. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập xử lý và cập nhật thong tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
 11. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;
 12. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;
 13. Tham gia triển khai các cuộc điều tra về thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;
 14. Tổ chức thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thong tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
 15. Hợp tác nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;
 16. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ;
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

QUYỀN HẠN

 1. Đề xuất Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định liên quan đến hoạt động thông tin thống kê, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
 2. Được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đã đang ký; ký kết hợp đồng tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.
 3. Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 4. Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ; trao đổi và mua bán các sản phẩm để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật; mở văn phòng, quầy hàng, cửa hàng giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm khoa học và công nghệ;
 5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

Các tin liên quan