Thông báo

QĐ số 1329/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch Truyên truyền về phòng, chống thiên tai-Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu từ cộng động

     QĐ số 1329/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/8/2020 về việc ban hành Kê hoạch Truyên truyền về phòng, chống thiên tai-Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu từ cộng động ... Đọc tiếp…