Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, quý I/2017

Quản trị viên 18/09/2018 Tin tức - sự kiện
Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh

Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (Sau đây gọi tắt là Hội đồng) để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Sau khi nghe Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm năm 2017, ý kiến của thành viên Hội đồng tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã kết luận tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 17/3/2017.

Ảnh minh họa 

Theo đó, Quỹ phải xem xét toàn diện đối với các doanh nghiệp trước khi cho vay, đề xuất Hội đồng xem xét đối với các doanh nghiệp mạnh cần được hỗ trợ kinh phí. Cơ quan điều hành Quỹ đi cơ sở, các huyện khảo sát và có kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp cấp huyện; hỗ trợ lãi suất tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đổi mới công nghệ, để doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng 30%  đến năm 2020. Đánh giá kết quả các doanh nghiệp vay vốn của Quỹ ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ  bằng văn bản trong kỳ họp tiếp theo. 

Thống nhất dừng tính lãi đối với 04 doanh nghiệp theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Hội đồng về việc ban hành Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Bình Định. Mở rộng đối tượng cho vay là các đơn vị sự nghiệp. Đồng ý cho các đơn vị sự nghiệp y tế vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tiên tiến; các doanh nghiệp có thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được vay vốn và hỗ trợ lãi suất để đổi mới công nghệ, mức cho vay và hỗ trợ lãi suất theo Quy định cho vay và hỗ trợ lãi suất của Quỹ.  Các thành viên Hội đồng cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay và hỗ trợ lãi suất tín dụng, Quy chế quản lý tài chính, gửi Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp trình HĐQL Quỹ ban hành Quyết định. Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai vào thực tiễn.

Giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản đề nghị Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra, hỗ trợ việc thu hồi vốn cho Quỹ. Đề nghị Sở Tài chính giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Quỹ thay thế bà Đặng Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát.  Việc điều chuyển cán bộ giữa Quỹ và Sở Khoa học và công nghệ phải trình xin ý kiến UBND tỉnh và Sở Nội vụ.


Thùy Trang - VP UBND tỉnh Bình Định


Các tin liên quan